Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Robert Bosch odbytová s.r.o. platné od 1.1.2014

Tyto Všeobecné obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě společnosti Bosch, umístěném na webové stránce: http://www.bosch-pt.cz (dále jen „On-line shop"). Podmínky blíže upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.

§ 1 Kontaktní údaje prodávajícího:

Fakturační adresa:

Název: Robert Bosch odbytová s.r.o.

Sídlo: Praha 4, Pod Višňovkou čp.1661/35, PSČ 140 00

IČ: 43872247

Zapsaná: u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 5483

Adresa provozovny:

Název: Bosch Service Center PT

Sídlo: K Vápence 1621/16, 692 01 Mikulov

§ 2 Rozsah platnosti

(1) Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP") platí ve znění, aktuálním v den uzavření smlouvy, pro všechny transakce, které se připraví a uskuteční mezi společností Robert Bosch odbytová s.r.o. (dále také jen „společnost Bosch") a kupujícím přes internetové rozhraní On-line shop.

(2) Obchodní podmínky kupujícího, které se od těchto Všeobecných obchodních podmínek odchylují, kolidují s nimi nebo je doplňují, se nestanou součástí smlouvy, ani kdyby o nich společnost Bosch věděla, ledaže by s jejich platností výslovně písemně souhlasila.

(3) Zboží a služby, nabízené společností Bosch přes internetové rozhraní On-line shop, jsou určeny stejnou měrou spotřebitelům i podnikatelům, musí však jít pouze o konečné odběratele. Pro účely těchto VOP je spotřebitelem každá osoba, která mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu se společností Bosch nebo s ní jinak jedná. Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považován mj. pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

(4) Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP, a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky. Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce společnosti Bosch, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log, aj. společnosti Bosch nebo smluvních partnerů společnosti Bosch, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak. Kopii VOP obdrží kupující jako přílohu potvrzení objednávky na zadanou emailovou adresu, přičemž daňový doklad obsahující základní údaje smlouvy obdrží kupující při převzetí zboží a/nebo služby.

 

§ 3 On-line shop

Společnost Bosch provozuje na své webové stránce: http://www.bosch-pt.cz internetové rozhraní On-line shop (virtuální obchod), na němž nabízí kupujícím zboží (mimo jiné náhradní díly pro elektrické nářadí). Ze zde prezentované nabídky si lze vybrat konkrétní zboží, vložit jej do virtuálního nákupního košíku a poslat na něj tímto rozhraním společnosti Bosch elektronickou objednávku. Objednávky a dodávky je možné realizovat pouze na území České republiky.

§ 4 Uzavření smlouvy, výhrada dodávky, expedice, navázání kontaktu

(1) On-line shop společnosti Bosch představuje nezávaznou nabídku kupujícímu, aby si zboží objednal. V rámci toho, co lze reálně splnit, zůstávají vyhrazeny technické a jiné změny.

(2) K uzavření kupní smlouvy dojde kliknutím na odkaz „Vystavit objednávku" a zasláním potvrzení o přijetí objednávky ze strany společnosti Bosch.

(3) Společnost Bosch je oprávněna omezit množství objednaného zboží na počet obvyklý pro domácnost.

(4) K dodávce zboží dojde v souladu s ujednáními, sjednanými s kupujícím. K platnosti ujednání o lhůtách a termínech dodávek zboží a služeb se vyžaduje písemná podoba. Pokud je společnost Bosch předem neoznačila za závazné, jsou lhůty a termíny dodávek zboží a služeb nezávazné. Je přípustné realizovat dodávky po částech.

(5) K uzavření smlouvy dochází s výhradou, že v případě, pokud nedojde ke správným nebo řádným dodávkám pro společnost Bosch, nedojde k realizaci na tom závisící vlastní dodávky vůbec nebo jen částečně. Případné již obdržené protiplnění (kupní cena) bude neprodleně refundováno.

(6) Kupující se může s dotazy k jeho objednávce obracet na zákaznické centrum Bosch Service Center PT:

telefon: 519305700

fax: 519305705

e-mail: servis.naradi@cz.bosch.com

§ 5 Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy

(1) U smluv uzavřených distančním způsobem (na dálku) může spotřebitel odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni převzetí zboží nebo poslední části dodávky zboží, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se spotřebitel v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí spotřebitel o svém odstoupení od smlouvy informovat společnost Bosch (v odstoupení uvede své jméno a příjmení, adresu a případně své telefonní a faxové číslo a e-mailovou adresu) formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, faxem nebo e-mailem).

(2) Odstoupení od smlouvy spotřebitel prodávajícímu odešle nebo předá před uplynutím příslušné 14 denní lhůty. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum nákupu či číslo smlouvy/prodejního dokladu, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží. Spotřebitel může k odstoupení od smlouvy použít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, který je k dispozici na webové stránce společnosti Bosch: http://www.bosch-pt.cz. Využije-li spotřebitel této možnosti, obratem mu bude zasláno potvrzení o přijetí oznámení o odstoupení od smlouvy.

(3) Společnost Bosch je povinna spotřebiteli vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od spotřebitele přijal. Nabízí-li společnost Bosch v rámci určitého způsobu dodání zboží několik možností, je povinen spotřebiteli nahradit nejlevnější z nich. Nejpozději ve stejné lhůtě je spotřebitel povinen společnosti Bosch zaslat nebo předat zakoupené zboží.  Zboží by mělo být vráceno společnosti Bosch (ne na dobírku) kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Náklady na vrácení zboží společnosti Bosch nese spotřebitel.

 (4) Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je společnost Bosch oprávněna vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vrácenou částku.

§ 6 Výhrada vlastnického práva

(1) Společnost Bosch si vyhrazuje vlastnické právo ke zboží až do úplné úhrady jeho kupní ceny.

(2) Kupující je až do přechodu vlastnického práva na něj povinen o dodané zboží řádně pečovat. Je-li na zboží, které je pod výhradu vlastnictví, třeba provádět údržbu nebo prohlídky/inspekce, musí je kupující provádět včas a na své náklady.

(3) Je-li kupujícím podnikatelský subjekt, je v rámci jeho řádného provozu oprávněn zboží, které je pod výhradou vlastnického práva společnosti Bosch, dále zpracovávat nebo jej spojovat s jinými předměty. K zajištění nároků, uvedených v odstavce (1), získá společnost Bosch spoluvlastnické právo k výrobkům, které takovým zpracováním nebo spojením vzniknou, přičemž kupující toto spoluvlastnické právo převádí na společnost Bosch již nyní. Jako vedlejší smluvní závazek je kupující povinen předměty, podléhající spoluvlastnickému právu společnosti Bosch, bezplatně přechovávat. Výše spoluvlastnického podílu společnosti Bosch odpovídá poměru hodnoty, v jakém je dodané zboží (fakturovaná částka včetně DPH) vůči zpracováním nebo spojením vzniklému předmětu v době zpracování nebo spojení tohoto zboží. Kupující již nyní postupuje společnosti Bosch veškeré pohledávky v plné výši a veškerá vedlejší práva, které/á mu vzniknou z dalšího prodeje zboží, bez ohledu na to, zda bylo zboží dále zpracováváno či nikoli. Tyto postoupené pohledávky slouží k zajištění nároků společnosti Bosch podle odstavce (1). Kupující je oprávněn postoupené pohledávky inkasovat. Na požádání společnosti Bosch je kupující povinen společnosti Bosch neprodleně písemně sdělit, komu zboží ve vlastnictví nebo spoluvlastnictví společnosti Bosch prodal a jaké pohledávky mu z tohoto prodeje vznikly, jakož i vystavit společnosti Bosch na vlastní náklady úředně ověřené listiny o postoupení těchto pohledávek společnosti Bosch.

(4) K jiným dispozicím s předměty s výhradou vlastnického práva nebo spoluvlastnictví společnosti Bosch ani s pohledávkami, postoupenými společnosti Bosch, není kupující oprávněn. Kupující je povinen neprodleně informovat společnost Bosch, pokud budou předměty, k nimž má společnost Bosch plné nebo částečné vlastnické právo, vzaty do zástavy/zabaveny nebo pokud u nich dojde k jinému omezení práv, nebo pokud se tak stane s postoupenými pohledávkami. Kupující ponese veškeré náklady, které budou muset být vynaloženy ke zrušení přístupu třetích osob k předmětům s vyhrazeným vlastnictvím nebo k zajišťovacím nástrojům společnosti Bosch, a k opětovnému pořízení těchto předmětů, nemohou-li být třetími osobami oprávněně zabrány či inkasovány.

(5) Přesáhne-li celková hodnota jistin, příslušejících a postoupených společnosti Bosch, pohledávky společnosti Bosch o více než 10 %, uvolní společnost Bosch na požádání kupujícího příslušný nadbytečný objem jistin podle vlastního výběru.

 § 7 Ceny a platby

(1) Platí ceny aktuální v okamžiku objednávky s výjimkou zjevné chyby v psaní nebo v počtech. Veškeré ceny zahrnují příslušnou aktuálně platnou daň z přidané hodnoty podle zákona. Společnost Bosch neúčtuje kupujícím za objednání s využitím dálkových komunikačních prostředků žádné dodatečné náklady.

(2) Platby se uskutečňují elektronicky pomocí údajů kreditní karty nebo na dobírku. Při placení kreditní kartou dochází k inkasování fakturované částky v měně koruna česká po odeslání zboží kupujícímu.

(3) Na vyúčtování transakcí kreditní karty je platba specifikována textem „Robert Bosch odbytová s.r.o.". Nezdaří-li se z kreditní karty platbu inkasovat, zavazuje se kupující do 10 dnů po obdržení objednaného plnění cenu včetně případných dalších nákladů uhradit. K těmto dalším nákladům patří mimo jiné náklady vzniklé z důvodu nezdařeného inkasování fakturované částky z kreditní karty nebo náklady vrácení dodávky zboží při zvolené platbě na dobírku, která však nebyla na místě uhrazena.

(4) Je-li kupující s platbou v prodlení, je společnost Bosch oprávněna si nárokovat náhradu škody vzniklé prodlením (např. formou úroků z prodlení, poplatků za upomínky, inkasních poplatků), jakož i požadovat u všech splatných a nesporných pohledávek z daného obchodního styku jejich okamžitou úhradu v hotovosti.

(5) Kupující má právo započítat své závazky vůči pohledávkám/protinárokům na společnost Bosch jen tehdy, jsou-li tyto jeho pohledávky pravomocně přisouzené soudem nebo pokud je společnost Bosch písemně uznala.

§ 8 Náklady přepravy

Při objednávce je třeba bez ohledu na hodnotu objednaného zboží počítat s úhradou separátně vykazovaného paušálního příspěvku na náklady přepravy objednaného zboží. Tento paušální příspěvek na náklady přepravy i případné příplatky, jako je poplatek za dodávku na dobírku nebo speciální zasilatelské náklady u nestandardních/neskladných druhů zboží, jsou uvedeny na stránce s nabídkou příslušného zboží. Má-li dojít k zaslání objednaného zboží formou několika dílčích dodávek, což si společnost Bosch vyhrazuje, bude paušální příspěvek na náklady přepravy vyúčtován kupujícímu pouze jednou, mimo případy, kdy kupující na dílčích dodávkách trvá.

§ 9 Práva a povinností z vadného plnění

(1) Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným nebo smluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá.

(2) Kupující může u prodávajícího uplatnit právo z vady zboží v záruční lhůtě. Nároky z vad zboží se řídí obecně platnými právními předpisy a Záručními podmínkami výrobce Bosch, které jsou k dispozici na webové stránce společnosti Bosch: http://www.bosch-pt.cz.

(3) Společnost Bosch není povinna nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.

(4) U použitého zboží neodpovídá společnost Bosch za vady odpovídající míře dosavadního používání nebo opotřebení. U věcí prodávaných za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána.

§ 10 Zákonná práva z vad

(1) Společnost Bosch odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v záruční době nebo v době použitelnosti uvedené v reklamě, na obalu zboží nebo v připojeném návodu. V této lhůtě může kupující uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou):

•odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;

•bezplatné odstranění vady opravou;

•přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo

•vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy.

(2) Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

(3) U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.

(4) Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.

(5) Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.

§ 11 Vyřízení reklamace 

 (1) Kupující je povinen uplatnit reklamaci u společnosti Bosch nebo osoby určené k opravě bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, měl by uvést své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace.          

(2) Kupující je povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná.

(3) Nezvolí-li kupující své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.

(4) Kupující je povinen prokázat nákup zboží (nejlépe dokladem o koupi). Lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání/doručení zboží prodávajícímu nebo do místa určeného k opravě. Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a kompletní. Pokud kupující odesílá nářadí společnosti Bosch nebo autorizovanému servisu, náklady na přepravu a riziko přepravy nese kupující.

(5) Prodávající je povinen bezodkladně, nejpozději do tří pracovních dnů, rozhodnout o reklamaci, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Informaci o nutnosti odborného posouzení spotřebiteli v této lhůtě sdělí. Reklamaci, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění spotřebitelem, pokud se s ním písemně nedohodl na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy. 

 (6) Odmítne-li prodávající odstranit vadu věci, může spotřebitel požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo odstoupit od smlouvy.

§ 12 Ochrana osobních údajů

(1) Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

(2) Kupující může prodávajícímu sdělit, že chce ukončit zasílání obchodních sdělení, a to na elektronickou adresu získanou v souvislosti s plněním smlouvy, aniž by mu tím vznikly jakékoliv náklady.

§ 13 Závěrečná ustanovení

(1) Veškeré právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím podléhají právním předpisů České republiky s vyloučením kolizního práva a Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (CISG).

(2) Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy České republiky, jejichž místní příslušnost bude vždy určena místem sídla prodávajícího.

(3) Je-li některé konkrétní ustanovení těchto VOP a dalších přijatých ujednání neúčinné nebo se takovým stane, nebude tím dotčena platnost zbylých ustanovení těchto podmínek. Smluvní partneři jsou povinni nahradit neúčinné ustanovení takovým novým ustanovením, které se hospodářskému dopadu původního neúčinného ustanovení co nejvíce přiblíží.

Robert Bosch odbytová s.r.o