Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Robert Bosch odbytová s.r.o. platné od 1.1.2014

Tyto Všeobecné obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě Bosch, umístěném na webové stránce:  www.boschtoolservice.com (dále jen  „E-shop"). Podmínky blíže upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.

1 Kontaktní údaje prodávajícího:

Fakturační adresa:

Název: Robert Bosch odbytová s.r.o.

Sídlo: Radlická 350/107d, 158 00 Praha 5 Radlice, Česká republika

IČO: 43872247

Zapsaná: u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 5483

E-mail: servis.naradi@cz.bosch.com

Telefon: +420 519 305 700

Adresa provozovny:

Název: Bosch Service Center PT

Sídlo: K Vápence 1621/16, 692 01 Mikulov, Česká republika

2 Rozsah platnosti

(1) Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP") platí ve znění aktuálním v den uzavření smlouvy, pro všechny transakce, které se připraví a uskuteční mezi společností Robert Bosch odbytová s.r.o.,sesídlem Radlická 350/107d, 158 00 Praha 5 Radlice, Česká republika, IČO: 43872247, zapsané u Městského soudu v Praze, oddíl sp. zn. C, vložka 5483(dále také jen „společnost Bosch") a kupujícím přes internetové rozhraní E-shop.

(2) Obchodní podmínky kupujícího, které se od těchto VOP odchylují, kolidují s nimi nebo je doplňují, se nestanou součástí smlouvy, ani kdyby o nich společnost Bosch věděla, ledaže by s jejich platností výslovně písemně souhlasila.

(3) Zboží nabízené společností Bosch přes rozhraní E-shop, je určeno stejnou měrou spotřebitelům i podnikatelům, musí však jít pouze o konečné odběratele. Pro účely těchto VOP je spotřebitelem každá osoba, která mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu se společností Bosch nebo s ní jinak jedná. Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považován mj. pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

(4) Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP, a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v okamžiku odeslání objednávky. Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce společnosti Boschani ždné, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log, aj. společnosti Bosch nebo smluvních partnerů společnosti Bosch, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak. Kopii VOP obdrží kupující jako přílohu potvrzení objednávky na zadanou emailovou adresu, přičemž daňový doklad obsahující základní údaje smlouvy obdrží kupující při převzetí zboží a/nebo služby nebo na zadanou e-mailovou adresu.

 

3 E-shop

Společnost Bosch provozuje na své webové stránce  www.boschtoolservice.com internetové rozhraní E-shop (virtuální obchod), na němž nabízí kupujícím zboží (mimo jiné náhradní díly pro elektrické nářadí). Ze zde prezentované nabídky si lze vybrat konkrétní zboží, vložit jej do virtuálního nákupního košíku a poslat na něj tímto rozhraním společnosti Bosch elektronickou objednávku.Předmět objednávky nebo dodávky je možné doručovat pouze na území České republiky.

4 Uzavření smlouvy, výhrada dodávky, expedice, navázání kontaktu

(1) E-shop společnosti Bosch představuje nezávaznou nabídku kupujícímu, aby si zboží objednal. V rámci toho, co lze reálně splnit, zůstávají vyhrazeny technické a jiné změny.

(2) K uzavření kupní smlouvy dojde okamžikem zasláním potvrzení o přijetí objednávky ze strany společnosti Bosch poté, co kupující odešlesvou objednávkukliknutím na tlačítko „Objednávka zavazující k platbě".Za případné chyby při přenosu dat nenese společnost Bosch odpovědnost.

(3) Společnost Bosch je oprávněna omezit množství objednaného zboží na počet obvyklý pro domácnost.

(4) Není-li v rámci konkrétní objedn´vky dohodnuto jinak, je zboží dod´no bez zbytečného odkladu (obvykl´ doba doručení zboží je do 2 pracovních dnů, nejpozději však do 5 pracovních dnů ode dne potvrzení objednávky), nejpozději však do 30 dnů od uzavření smlouvy. V případě nedodržení uvedeného termínu bude kupující informován a budou projednána opatření k nápravě. Je přípustné realizovat dodávky po částech.

(5) K uzavření smlouvy dochází s výhradou, že v případě, pokud nedojde ke správným nebo řádným dodávkám pro společnost Bosch, nedojde k realizaci na tom závisící vlastní dodávky kupujícímu vůbec nebo jen částečně. Případné již obdržené protiplnění (kupní cena) bude neprodleně refundováno.

(6) Kupující se může s dotazy k jeho objednávce obracet na zákaznické centrum Bosch Service Center PT:

telefon: +420 519 305 700

e-mail: servis.naradi@cz.bosch.com

5 Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy

(1) U smluv uzavřených distančním způsobem může kupující – spotřebitel v souladu s § 1829 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů, občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník") bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni převzetí zboží, kupujícím či jím pověřenou osobou odlišnou od dopravce, nebo poslední části dodávky zboží, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby. Uvedená lhůta je určena výlučně k tomu, aby se spotřebitel v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí spotřebitel o svém odstoupení od smlouvy musí spotřebitel o svém odstoupení od smlouvy informovat společnost Bosch (v odstoupení uvede své jméno a příjmení, adresu a případně své telefonní číslo a e-mailovou adresu) formou jakéhokoliv jím zvoleného jednoznačného prohlášení vůči společnosti Bosch (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo e-mailem).

(2) Odstoupení od smlouvy spotřebitel společnosti Bosch dešle nebo předá před uplynutím příslušné 14 denní lhůty. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum nákupu či číslo smlouvy/prodejního dokladu, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží. Spotřebitel může k odstoupení od smlouvy použít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, který je přílohou potvrzení o přijetí objednávky dle bodu 4.2. Využije-li spotřebitel této možnosti, obratem mu bude zasláno potvrzení o přijetá oznámení o odstoupení od smlouvy.

(3) Společnost Bosch je povinna spotřebiteli vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od spotřebitele přijal. Nabízí-li společnost Bosch v rámci určitého způsobu dodání zboží několik možností, je povinen spotřebiteli nahradit nejlevnější z nich. Nejpozději ve stejné lhůtě je spotřebitel povinen společnosti Bosch zaslat nebo předat zakoupené zboží.  Zboží musí být vráceno společnosti Bosch (ne na dobírku) kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Náklady na vrácení zboží společnosti Bosch nese spotřebitel, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

 (4) Je-li zboží vr´ceno v rozporu s ustanovením 5.3. těchto VOP (zboží pokozené porušením povinnosti kupujícího), je společnost Bosch oprávněna vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vrácenou částku.

(5) Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, společnost Bosch není povinna vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než jí spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží společnosti Bosch odeslal.

(6) Pokud spotřebitel odstoupí od kupní smlouvy neoprávněně a zašle přesto zboží společnosti Bosch, není společnost Bosch povinna zboží převzít, případně jej na nkílady spotřebitele zašle zpět.

6 Výhrada vlastnického práva

(1) Společnost Bosch si vyhrazuje vlastnické právo ke zboží až do úplné úhrady jeho kupní ceny.

(2) Kupující je až do přechodu vlastnického práva na něj povinen o dodané zboží řádně pečovat. Je-li na zboží, kterépodléhá výhradě vlastnictví, třeba provádět údržbu nebo prohlídky/inspekce, musí je kupující provádět včas a na své náklady.

(3) Je-li kupujícím podnikatelský subjekt, je v rámci jeho řádného provozu oprávněn zboží, které je pod výhradou vlastnického práva společnosti Bosch, dále zpracovávat nebo jej spojovat s jinými předměty. K zajištění uvedených nároků, získá společnost Bosch spoluvlastnické právo k výrobkům, které takovým zpracováním nebo spojením vzniknou, přičemž kupující toto spoluvlastnické právo převádí na společnost Bosch již nyní. Jako vedlejší smluvní závazek je kupující povinen předměty, podléhající spoluvlastnickému právu společnosti Bosch, bezplatně přechovávat. Výše spoluvlastnického podílu společnosti Bosch odpovídá poměru hodnoty, v jakém je dodané zboží (fakturovaná částka včetně DPH) vůči zpracováním nebo spojením vzniklému předmětu v době zpracování nebo spojení tohoto zboží. Kupující již nyní postupuje společnosti Bosch veškeré pohledávky v plné výši a veškerá vedlejší práva, které/á mu vzniknou z dalšího prodeje zboží, bez ohledu na to, zda bylo zboží dále zpracováváno či nikoli. Tyto postoupené pohledávky slouží k zajištění nároků společnosti Bosch. Kupující je oprávněn postoupené pohledávky inkasovat. Na požádání společnosti Bosch je kupující povinen společnosti Bosch neprodleně písemně sdělit, komu zboží ve vlastnictví nebo spoluvlastnictví společnosti Bosch prodal a jaké pohledávky mu z tohoto prodeje vznikly, jakož i vystavit společnosti Bosch na vlastní náklady úředně ověřené listiny o postoupení těchto pohledávek společnosti Bosch.

(4) K jiným dispozicím s předměty s výhradou vlastnického práva nebo spoluvlastnictví společnosti Bosch a s pohledávkami, postoupenými společnosti Bosch, není kupující oprávněn. Kupující je povinen neprodleně informovat společnost Bosch, pokud budou předměty, k nimž má společnost Bosch plné nebo částečné vlastnické právo, vzaty do zástavy/zabaveny nebo pokud u nich dojde k jinému omezení práv, nebo pokud se tak stane s postoupenými pohledávkami. Kupující ponese veškeré náklady, které budou muset být vynaloženy ke zrušení přístupu třetích osob k předmětům s vyhrazeným vlastnictvím nebo k zajišťovacím nástrojům společnosti Bosch, a k opětovnému pořízení těchto předmětů, nemohou-li být třetími osobami oprávněně zabrány či inkasovány.

(5) Přesáhne-li celková hodnota jistin, příslušejících a postoupených společnosti Bosch, pohledávky společnosti Bosch o více než 10 %, uvolní společnost Bosch na požádání kupujícího příslušný nadbytečný objem jistin podle vlastního výběru.

 7 Ceny a platby

(1) Platí ceny aktuální v okamžiku objednávky s výjimkou zjevné chyby v psaní nebo v počtech. Veškeré ceny zahrnují příslušnou aktuálně platnou daň z přidané hodnoty podle zákona.

(2) Kupní cena se hradí smluvnímu dopravci prodávajícího.

(3) Je-li kupující s platbou v prodlení, je společnost Bosch oprávněna si nárokovat náhradu škody vzniklou prodlením (např. formou úroků z prodlení, poplatků za upomínky, inkasních poplatků), jakož i požadovat u všech splatných a nesporných pohledávek z daného obchodního styku jejich okamžitou úhradu v hotovosti.

(4) Kupující má právo započítat své závazky vůči pohledávkám/protinárokům společnosti Bosch jen tehdy, jsou-li tyto jeho pohledávky pravomocně přisouzené soudem nebo pokud je společnost Bosch písemně uznala.

8 Způsob dodání a Náklady přepravy

Zboží bude kupujícímu dodáno prostřednictvím smluvního dopravce společnosti Bosch. Při objednávce je třeba bez ohledu na hodnotu objednaného zboží počítat s úhradou separátně vykazovaného paušálního příspěvku na náklady přepravy objednaného zboží, které je potřeba uhradit spolu s kupní cenou zboží. Tento paušální příspěvek na náklady přepravy i případné příplatky, jako je poplatek za dodávku na dobírku nebo speciální zasilatelské náklady u nestandardních/neskladných druhů zboží, jsou uvedeny na stránce s nabídkou příslušného zboží. Má-li dojít k zaslání objednaného zboží formou několika dílčích dodávek, což si společnost Bosch vyhrazuje, bude paušální příspěvek na náklady přepravy vyúčtován kupujícímu pouze jednou, mimo případy, kdy kupující na dílčích dodávkách trvá.

9 Práva a povinností z vadného plnění

Práva a povinnosti společnosti Bosch a kupujícího – spotřebitele ohledně práv z vadného plnění seřídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku) a zákonem o ochraně spotřebitele. Společnost Bosch v rámci své zákonné odpovědnosti za vady odpovídá kupujícímu-spotřebiteli za vady jež se projevily po převzetí zboží během zákonné doby (tj. 24 měsíců) nebo v době použitelnosti uvedené v reklamě, na obalu zbožínebo v připojeném návodu. Nemá-li zboží vlastnosti stanovené v § 2161 občanského zákoníku, může kupující v této lhůtě uplatnit svá práva z vadného plnění a podle své volby požadovat (bez ohledu nato, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou):

 a)Opravu věci,

 b)výměnu vadné součásti výrobku,

 c)dodání nového výrobku bez vad (tzn. právo na jeho výměnu),

ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání

(2) V případě, že se vada na zboží projeví do jednoho roku od převzetí, má se za to, že předmětná věc byla vadná již při jejím převzetí, ledaže to povaha věci nebo vady samotné, vylučuje.

(3) Pokud zákazník-spotřebitel nemůže výrobek řádně užívat pro opakovaný výskyt téže vady po opravě pro větší počet vad, z nichž každá brání řádnému užívání výrobku, nebo pokud je vada podstatným porušením smlouvy či pokud je z prohlášení prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží, pak mu kromě práv vymezených v čl. 9.1 výše, náleží také právo odstoupit od smlouvy nebo právo na slevu z kupní ceny.

(4) Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

(5) Společnost Bosch však v souladu s ustanovením § 2169 odst. 2 může odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu.

(6) Společnost Bosch v rámci své zákonné odpovědnosti za vady odpovídá kupujícímu – podnikateli za vady vzniklé při převzetí zboží v rozsahu zákonné úpravy. Kupující – podnikatel je povinen zboží při jeho dodání prohlédnou a přesvědčit se o jeho vlastnostech. V případě, že má zboží zjevné vady, oznámí to bez zbytečného odkladu (nejpozději do 1 měsíce od převzetí) společnosti Bosch. Ostatní vady je kupující – podnikatel povinen vytknout do 12 měsíců od převzetí. Neprohlédl-li nebo nezajistil-li kupující výše uvedenou prohlídku zboží, není společnost Bosch povinna uznat nároky prodávajícího plynoucí ze zjevných vad. Nároky kupujícího – podnikatele z vad zboží se řídí kogentními normami občanského zákoníku.

(7) Společnost Bosch neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití a v dalších zákonných případech. Společnost Bosch neodpovídá za vady způsobené neodborným uvedením do provozu, neodbornou montáží, nesprávným zacházením se zbožím, jeho neodbornou údržbou nebo neodborným zásahem. Společnost Bosch rovněž neposkytuje záruku na zboží, které v důsledku způsobu jeho využití nebo nadměrnému namáhání podléhá předčasnému opotřebení. Společnost Bosch neodpovídá za vady zboží, způsobené nepříznivými klimatickými vlivy, kterým je zboží vystaveno apod.

(8) Vyřízením práv z odpovědnosti za vady nebo ze smluvní záruky nedochází k prodloužení zákonné odpovědnosti za vady, resp. záruční doby.

10 Vyřízení reklamace 

(1) Práva z vadného plnění kupující uplatní na adrese provozovny společnosti Bosch uvedené v části 1.2 těchto VOP, u osoby pověřené vyřízením reklamace, případně v sídle společnosti Bosch. Práva z vadného plnění se u společnosti Bosch uplatní tak, že kupující zašle na výše uvedenou adresu vadné zboží a zároveň uvede popis vady, své identifikační a kontaktní údaje, jaké konkrétní právo z vadného plnění požaduje a doloží nákup reklamovaného zboží. Práva z vadného plnění je kupující – spotřebitel povinen uplatnit bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. V případě porušení povinnosti uplatnit práva z vadného plnění bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce zjistit, právo z vadného plnění nebude přiznáno.

(2) Kupující - spotřebitel je oprávněn sdělit prodávajícímu, jaké právo z vadného plnění si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení. V případě, že si kupující – spotřebitel právo z vadného plnění nezvolí, je prodávající oprávněn o způsobu řešení reklamace rozhodnout tak, jak je to vhodné, s přihlédnutím k povaze předmětné věci a vady samotné tak, aby šetřil práva kupujícího – spotřebitele plynoucí z příslušných zákonů a také těchto VOP.10.3.

(3) Nezvolí-li kupující – podnikatel své právo z vadného plnění včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy..

(4) Kupující je povinen prokázat nákup zboží (nejlépe dokladem o koupi). Lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání/doručení zboží prodávajícímu nebo do místa určeného k opravě. Zboží by mělo býtpři přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté akompletní. Pokud kupující odesílá nářadí společnosti Bosch nebo autorizovanému servisu, náklady na přepravu a riziko přepravy nese kupující; čímž není dotčeno právo kupujícího – spotřebitele na úhradu účelně vynaložených nákladů spojených s uplatněním svého práva z vadného plnění v případě uznané reklamace.

(5) V případě kupujícího – spotřebitele je prodávající povinen bezodkladně, nejpozději do tří pracovních dnů, rozhodnout o reklamaci. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamaci, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí vpřiměřené době, nejpozději však do 30 dnů od jejího uplatnění spotřebitelem, takovým způsobem,aby kupujícímu nezpůsobil značné obtíže, přičemž se zohlední povaha věci a účel, pro který kupující věc koupil, pokud se s ním však nedohodl na lhůtě delší. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.

11 Ochrana osobních údajů

 (1) Informace o zpracování osobních údajů v souvislosti s provozem webové stránky www.boschtoolservice.com i v souvislosti s nákupem v E-shopu jsou poskytovány v samostatném Prohlášení o ochraně osobních údajů dostupném na uvedené webové stránce, resp. v rámci objednávkového formuláře.

12 Závěrečná ustanovení

(1) Veškeré právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím podléhají právním předpisům České republiky, zejména občanskému zákoníku, s vyloučením kolizního práva a Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodníkoupi zboží(CISG).

(2) Vzájemné spory mezi společností Bosch a kupujícím řeší obecné soudy České republiky, jejichž místnípříslušnost bude vždy určena místem sídla společnosti Bosch. Je-li kupujícím či příjemcem služby od společnosti Bosch spotřebitel, je oprávněn podat návrh na mimosoudní řešení svého případného spotřebitelského sporu z kupní smlouvy či smlouvy o poskytnutí služby uzavřené se společností Bosch určenému subjektu mimosoudního řešenísporů. Tímto subjektem je Česká obchodníinspekce (www.coi.cz). Předtím než bude přistoupeno k mimosoudnímu řešenísporu, společnost Bosch doporučuje kupujícímu pro vyřešeníproblému nejdříve kontaktovat prodávajícího např. telefonicky na +420 519 305 700 nebo e-mailem: servis.naradi@cz.bosch.com.

(3) Je-li některé konkrétní ustanovenítěchto VOP a dalších přijatých ujednání neúčinné nebo se takovým stane, nebude tím dotčena platnost zbylých ustanovenítěchto podmínek, ani kupní smlouvy. Smluvní partneři jsou povinni nahradit neúčinné ustanovení takovým novým ustanovením, které se hospodářskému dopadu původního neúčinného ustanoveníco nejvíce přiblíží.

(4) Kupující-spotřebitel odesláním objednávky prohlašuje, že v případě, že smlouva je uzavíraná prostřednictvím komunikace na dálku, byl jakožto spotřebitel prodávajícím seznámen se všemi údaji uvedenými v §1811 odst. 2 a § 1820 odst. 1 občanského zákoníku, když zároveň tyto VOP všechny uvedené údaje výslovně obsahují nebo jsou uvedeny v popisu zboží(stran vlastnostízbožíapod.). Orgánem dohledu v případě kupujícího – spotřebitele je Česká obchodní inspekce nebo živnostenský úřad místně příslušný dle sídla provozovny, na který se kupující– spotřebitel může obrátit.

(5) Kupující souhlasís tím, aby mu faktura byla prodávajícím zaslána v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

(6) Jazykem komunikace mezi společností Bosch a kupujícím a jazykem kupnísmlouvy je jazyk český. Uzavřené kupnísmlouvy jsou archivovány společnostíBosch v elektronické podobě a nejsou přístupné jiným osobám.

(7) Kupujícíbere na vědomí, že společnost Bosch je oprávněna kdykoli měnit či doplňovat VOP. Změněné VOP jsou účinné dnem jejich zveřejnění. Práva a povinnosti společnosti Bosch a kupujícího vzniklápřede dnem nabytí účinnosti nového znění VOP nejsou změnou dotčena.

Robert Bosch odbytová s.r.o