Felhasználási feltételek

A Robert Bosch Kft. gazdasági társaság Általános Szerződési Feltételei

Jelen Általános Szerződési Feltételek a Robert Bosch Kft. www.bosch-pt.hu címen található internetes online áruházában történő vásárlásokra vonatkoznak (a továbbiakban: "webáruház"). A Feltételek közelebbről meghatározzák az eladó és a vevő jogait és kötelezettségeit.

 1. Az eladó kapcsolattartási adatai:

  Számlázási cím
  Név: Robert Bosch Kft.
  Székhely: 1103 Budapest, Gyömrői út 104.
  Cégjegyzékszám: 01-09-079217
  (továbbiakban: Bosch)

 2. Érvényesség
  1. Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a szerződés megkötésének napján hatályos szövegezéssel összhangban vonatkoznak minden a Robert Bosch Kft. (a továbbiakban „Bosch") és a vevő között az internetes webáruház felületén keresztül megkötött üzletre.
  2. A Vevő jelen Szerződési Feltételektől eltérő, azokkal ellentétes vagy azokat kiegészítő Szerződési Feltételei nem válnak a szerződés részévé, éspedig még akkor sem, ha a Bosch tudomással bírna róluk, kivéve, ha a felek azok érvényességében kifejezetten írásban megállapodnak.
  3. A Bosch által az internetes webáruház felületén keresztül kínált áruk és szolgáltatások célközönségét egyformán képezik fogyasztók és vállalkozások. A Bosch webáruházában kizárólag végfelhasználási célra értékesít. Jelen ÁSZF alkalmazásában fogyasztónak minősül minden olyan személy, aki vállalkozói tevékenysége vagy foglalkozása önálló gyakorlása keretein kívül szerződést köt a Boschsal, vagy egyéb más módon tárgyal vele. Vállalkozónak minősül minden olyan személy, aki saját számlájára és felelősségére profitszerzés céljával vállalkozói vagy más hasonló szisztematikus jövedelemszerző tevékenységet folytat. Vállalkozónak minősül, egyebek mellett fogyasztóvédelmi célokból, minden olyan személy, aki saját üzleti, gyártási vagy más hasonló tevékenységével, vagy szakmája önálló teljesítésével kapcsolatos szerződéseket köt, esetleg azon személyek, akik a vállalkozó nevében vagy megbízásából járnak el.
  4. Megrendelése benyújtásával a Vevő megerősíti, hogy megismerkedett a jelen ÁSZF-el, és a megrendelés elküldésének pillanatában érvényes és hatályos szövegezésével kifejezetten egyetért. A Vevő tudatában van annak a ténynek, hogy a Bosch üzleti ajánlatában megtalálható termékek megvásárlásával nem szerez semmilyen jogot a Bosch vagy annak szerződéses partnerei bejegyzett védjegyei, üzleti nevei, céges logói, stb. használata vonatkozásában, kivéve ha erről a felek konkrét esetben külön szerződést nem kötnek. A megrendelés visszaigazolásának mellékleteként a vevő részére megküldésre kerül az ÁSZF másolata, miközben a szerződés alapadatait tartalmazó számlát és szállító levelet a vevő az áru kézhezvételétől számított 4 napon belül kapja kézhez.
 3. Webáruház
  A Bosch www.bosch-pt.com címen található weboldalán a vevőknek árucikkeket (egyebek mellett elektromos kéziszerszám alkatrészeket is) kínáló internetes webáruház felületet (virtuális webáruházat) üzemeltet. Az itt bemutatott ajánlatból kiválaszthatók a kívánt árucikkek és belehelyezhetők egy virtuális bevásárlókosárba, majd az említett felületen keresztül továbbítható a Boschnak az elektronikus megrendelés. Szállításra csak Magyarország területén nyílik lehetőség a Bosch által.
 4. A szerződés megkötése, kézbesítés, feladás, kapcsolatfelvétel
  1. A Bosch internetes webáruháza a vevőnek az általa végzett árurendeléshez bemutatott nem kötelező érvényű ajánlata. A műszaki és egyéb változtatások fenntartása mellett a reálisan megvalósítható célokat szolgálja.
  2. Az adásvételi szerződés megkötésére a "Megrendelés" linkre kattintva, majd a megrendelés Bosch általi visszaigazolásával kerül sor. Az adásvételi szerződés nem minősül írásba foglalt szerződésnek, a Bosch azt utóbb nem iktatja és utólag nem lesz hozzáférhető a vevő által.
  3. A vevőnek a megrendelés elküldése előtt lehetősége adódik az általa megadott adatok ellenőrzésére és szükség esetén módosítására. A megrendelői felület csak formai szempontból ellenőrzi a megadott adatok (telefonszám, adószám, postacím stb.) helyességét, az adatok valóságáért a vevő felel.
  4. A felek közötti adásvételi szerződés megkötésére kizárólag magyar nyelven van lehetőség.
  5. A Bosch jogosult a megrendelt áruk mennyiségét háztartásonkénti szokásos számra korlátozni.
  6. Az áruk kiszállítására a vevővel kötött megállapodásoknak megfelelően kerül sor. Az áruk és szolgáltatások kézbesítésének határidejéről és időpontjáról szóló megállapodás érvényességéhez írásos formára van szükség. Ha a Bosch előzetesen nem nyilvánította azokat kötelező érvényűnek, az áruk és szolgáltatások szállítási határidői nem kötelező erejűek. Az egyes megrendelések részenként is szállíthatók.
  7. A szerződés megkötésére azzal a fenntartással kerül sor, hogy abban az esetben, ha a vevő által rendeltek nincsenek készleten a megrendelés teljesítésére nem, vagy csak részben kerül sor. Ebben az esetben a már beérkezett ellenértéknek (vételárnak) ellenszolgáltatás nélkül maradt hányada azonnal visszatérítésre kerül, amelyet a Bosch egy korrekciós számlával dokumentál.
  8. A megrendeléssel kapcsolatos kérdéseivel a vevő a Bosch Service Center PT-hez fordulhat:

  e-mail: info.bsc@hu.bosch.com
  telefon: +36 (1) 879-8502

 5. A megrendelés visszavonása és a szerződéstől való elállás fogyasztónak minősülő vevő esetén
  1. Az üzlethelyiségen kívül és a távollévők között megkötött szerződések esetén a fogyasztó az áruk vagy az áru utolsó részének kézhezvételét vagy kézbesítését követő 14 napos határidőn belül – az áru átvételének vagy a fizetés módjától függetlenül – indoklás nélkül elállhat a szerződéstől. A 14 napos időszak arra szolgál, hogy a fogyasztó ésszerű mértékben megismerkedhessen az áruk természetével, tulajdonságaival és működésével. A szerződéstől való elállási jog gyakorlása érdekében a fogyasztónak egyoldalú jogi nyilatkozat (pl. postai szolgáltató útján megküldött levél, faxüzenet vagy e-mail) útján tájékoztatnia kell a Boscht (feltüntetve az utó- és vezetéknevét, címét, esetleg telefon- és faxszámát, valamint e-mail címét) elállási szándékáról.
  2. A fogyasztó a megszabott 14 napos határidő lejárta előtt küldheti meg az elállásról szóló nyilatkozatát az eladónak. A kommunikáció megkönnyítése érdekében javasolt feltüntetni a vásárlás dátumát vagy a szerződés/eladási okmány számát, a banki kapcsolat adatait, valamint az áruk visszaküldésének kiválasztott módját. A szerződéstől való elálláshoz a fogyasztó a Bosch www.bosch-pt.hu című weboldalán elérhető szabványszerű elállási űrlapot is használhatja. Ha a fogyasztó él ezzel a lehetőséggel, postafordultával megküldésre kerül a számára a szerződéstől való elállás kézhezvételéről szóló értesítés.
  3. A Bosch köteles a szerződéstől való elállástól számított 14 napon belül teljes egészében visszafizetni a fogyasztónak az áru árát és a kézbesítésével kapcsolatos teljes összeget, éspedig a fogyasztó általi fizetés módjával megegyező módon. A fogyasztó kifejezett hozzájárulása esetén a Bosch jogosult visszafizetési kötelezettségét banki átutalással is teljesíteni. Ha a fogyasztó kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választ, a Bosch nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket. A fogyasztó köteles haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy napon belül visszaküldeni a terméket. Az árut hiánytalanul és lehetőség szerint az eredeti csomagolásban kell visszajuttatni a Boschnak (nem utánvéttel), miközben nem mutathatja sem kopás, sem sérülés nyomait. Az áruk Boschnak történő visszaküldésének költségeit a fogyasztó viseli.
  4. Ha a visszaküldött áru a vevői kötelezettségek megszegése következtében sérült, a Bosch jogosult az áru értékcsökkenése ellenében kártérítést igényelni a vevőtől, és a visszafizetendő összegbe beszámítani azt.
 6. A tulajdonjog fenntartása
  1. A Bosch a vételáruk teljes megfizetéséig fenntartja az áruk tulajdonjogát.
  2. A vevő köteles a leszállított áruról a tulajdonjog átruházásáig megfelelően gondoskodni. Ha a fenntartott tulajdonjog alá eső áru esetében karbantartásra vagy ellenőrzésre / felülvizsgálatra van szükség, a vevőnek ezeket időben és a saját költségén kell elvégeznie.
  3. Ha a vevő gazdasági vállalkozás, akkor a szabályos működés keretében a Bosch tulajdonjogának fenntartása mellett jogosult az árut tovább feldolgozni vagy más tárgyakkal kombinálni. Az (1) bekezdésben említett követelések biztosítása érdekében a Bosch megszerzi az ilyen feldolgozásból vagy kombinációból származó termékek tulajdonjogának meghatározott részét. Kiegészítő szerződéses kötelezettségként a vevő köteles díjmentesen megőrizni a közös tulajdonban lévő tárgyakat. A Bosch tulajdonrészének mértéke megegyezik a leszállított áruk (számlázott összegek áfával), illetve a létrehozott tárgy feldolgozás vagy összekapcsolás pillanatában érvényes értéke közötti kölcsönös aránynak. A vevő már most a megrendelés teljesítésével egyidőben teljes egészében a Boschra ruházza az összes követelést és minden az áru viszonteladásából származó kiegészítő jogot, függetlenül attól, hogy az áru további feldolgozás tárgya lett-e vagy sem. Mindezen engedményezett követelések biztosítják a Bosch (1) bekezdés szerinti követeléseinek biztosítására szolgálnak. A vevő jogosult az engedményezett követelések beszedésére. A Bosch kérésére a vevő köteles haladéktalanul írásban értesíteni a Boscht arról a tényről, hogy kinek adta el a Bosch tulajdonában lévő vagy a közös tulajdonban lévő árut, továbbá hogy milyen követelései merültek fel ebből az értékesítésből, valamint saját költségén a Bosch számára a szóban forgó követelések Boschra ruházásáról szóló hivatalosan hitelesített dokumentumokat kiállítani.
  4. A vevő nem jogosult a Bosch tulajdonjogában vagy közös tulajdonában lévő tárgyakkal, sem a Boschra engedményezett követelésekkel semmilyen más módon rendelkezni. A vevő köteles haladéktalanul értesíteni a Boscht, ha a tárgyak, amelyekkel kapcsolatosan a Bosch teljes vagy részleges tulajdonjoggal rendelkezik, elzálogosításra vagy elkobzásra kerülnek, vagy ha a velük kapcsolatos jogok más korlátozás alá kerülnek, illetve ha erre az engedményezett követelésekkel kapcsolatosan kerül sor. A vevő viseli a Bosch tulajdonába tartozó tárgyakhoz vagy fedezeti eszközökhöz való harmadik fél általi hozzáférés megszüntetésével, illetve az ilyen tárgyak ismételt beszerzésével kapcsolatos összes költséget, ha az eladott termékek visszaszerzésére törvényes úton nincs lehetőség.
  5. Ha a Boscht megillető, illetve reá engedményezett fedezetek összértéke több mint 10%-kal meghaladja a Bosch követeléseit, a Bosch a vevő kérésére saját választása szerint feloldja a releváns többletfedezetet.
 7. Árak és fizetések
  1. A nyilvánvaló írásbeli vagy számtani hibák kivételével a megrendelés pillanatában aktuális árak érvényesek. Az árak már tartalmazzák az aktuálisan érvényes jogszabályoknak megfelelő általános forgalmi adót. A megrendelések telekommunikációs eszközökkel végzett leadásáért a Bosch semmilyen többletköltségeket nem számít fel a vevőknek.
  2. A fizetésekre bankkártya segítségével elektronikus úton, vagy kézbesítéskor utánvéttel kerül sor. Bankkártyás fizetés esetén a kiszámlázott összegek begyűjtésére magyar forintban kerül sor.
  3. Ha a vevő fizetési késedelembe esik, a Bosch jogosult a késedelmes fizetés miatt felmerülő károk megtérítését (pl. késedelmi kamatok, fizetési felszólítással kapcsolatos díjak, beszedési díjak), valamint az adott üzleti kapcsolatból származó esedékes és vitathatatlan követelések azonnali készpénzes rendezését követelni.
  4. A vevő csak akkor jogosult beszámítani fennálló saját követeléseit/viszontköveteléseit a Bosch követeléseibe, ha e követelések bíróság által jogerős határozatban a részére megítélésre kerültek, vagy azokat a Bosch írásban elismerte.
 8. Szállítási költségek

  Megrendeléskor, függetlenül a megrendelt áruk értékétől, külön kell számolni a megrendelt áruk szállítási költségeivel kapcsolatosan önállóan kimutatott átalánydíjjal. A szállítási költségekkel kapcsolatosan fizetendő szóban forgó átalánydíj, valamint az esetleges pótdíjak, mint például a kézbesítés után fizetendő díj vagy a nem szabványos / terjedelmes árucikkek különleges szállítási költségei, az adott árucikket kínáló oldalon olvashatók. Ha a megrendelt áru több részleges szállítás formájában kerül leszállításra, miközben ennek jogát a Bosch fenntartja, a szállítási költségekkel kapcsolatos átalánydíj csak egyszer kerül kiszámlázásra a vevőnek, kivéve azon eseteket, amikor a vásárló ragaszkodik a részleges szállításokhoz.

 9. A hibás teljesítésből származó jogok és kötelezettségek
  1. Ha az átvett árut hiányosságok jellemzi (pl. nem rendelkezik a megállapodás szerinti, vagy jogosan elvárt tulajdonságokkal, nem felel meg a szokásos vagy megállapodás szerinti célnak, hiányos, nem egyezik a mennyisége, mérete, súlya, vagy a minősége nem felel meg más jogi vagy szerződéses paramétereknek), olyan áruhibákról van szó, amelyekért az eladó felelős.
  2. A vevő a szavatossági időn belül érvényesítheti az eladónál a szavatossági jogait. Az áruk hibáira vonatkozó igényeket az általánosan alkalmazandó jogszabályok és a Bosch gyártói Jótállási Feltételei szabályozzák, amelyek a Bosch következő weboldalán érhetők el: www.bosch-pt.hu.
  3. A Bosch nem köteles a vevői igényeknek eleget tenni, ha bizonyítást nyer, hogy a vevő az áru hibájáról annak átvétele előtt tudott, vagy azt maga okozta.
 10. Hibákból eredő törvényes jogok
  1. A Bosch felel az árukon a szavatossági idő alatt, illetve reklámban, az áruk csomagolásán vagy a mellékelt használati utasításban feltüntetett felhasználhatósági idő alatt felmerülő hibákért. E határidőn belül a vevő panaszt nyújthat be, és a lényeges szerződésszegést jelentő hibák esetén választása szerint (függetlenül attól, hogy a hiba orvosolható-e vagy sem) a következőket kérheti:
   - a hiba új áru vagy az áru hiányzó részének leszállításra révén történő megszüntetése,

   - a hiba ingyenes kijavítása;

   - a vételárból nyújtott mértékarányos kedvezmény, vagy

   - szerződéstől való elállás alapján a vételár visszatérítése.

  2. A súlyos szerződésszegés a kötelességek olyan megsértése, amelyről a szerződést megszegő fél már a szerződés megkötésekor tudta, vagy tudnia kellett volna, hogy amennyiben azt előre látta volna, a másik fél nem kötötte volna meg a szerződést.
  3. Olyan hiba esetén, amely mindössze jelentéktelen szerződésszegést jelent (függetlenül attól, hogy a hiba orvosolható-e vagy sem), a vevő a hiba megszüntetésére vagy a vételárból nyújtott ésszerű kedvezményre jogosult.
  4. Ha megjavítását követően a termék ismételten meghibásodik (ugyanazon hiba harmadik, vagy különböző hibák negyedik megreklamálása esetén), illetve ha az árut nagyobb számú hiba jellemzi (legalább három hiba egyidejűleg), a szavatossági és jótállási időn belül a vevő a vételárra vonatkozó árengedményre, az áru cseréjére vagy a szerződéstől való elállásra jogosult.
  5. Az eladó nem vállal felelősséget a standard kopás, vagy a használati utasítás be nem tartásából eredőhibákért.
 11. Panaszkezelés
  1. A hiba felfedezését követően a vevő haladéktalanul köteles arra vonatkozó panasszal élni vagy a Boschnál, vagy a javításra kijelölt személynél. Ha ezt írásban vagy elektronikusan teszi meg, fel kell tüntetnie a kapcsolattartási adatait, a hiba leírását és a panaszkezelési módjára vonatkozó javaslatát.
  2. A vásárló a hiba bejelentésekor vagy felesleges késlekedés nélkül azt követően köteles tájékoztatni az eladót arról, hogy melyik jogát kívánja érvényesíteni. E kiválasztott mód eladó hozzájárulása nélküli megváltoztatására kizárólag akkor nyílik mód, ha a vevő helyrehozhatatlannak bizonyult hiba kijavítását kérte.
  3. Ha a vevő nem él időben a lényeges szerződésszegésből következő jogával, ugyanolyan jogok illeti meg, mint a szerződés kisebb jelentőségű megsértése esetén.
  4. A vevő köteles bizonyítani az áru megvásárlását (lehetőleg a vásárlást igazoló bizonylattal). A panasz rendezésére rendelkezésre álló határidő az áru eladónak történő átadásától / kézbesítésétől vagy a javításra kijelölt helyre történő eljuttatásától számítandó. Szállításhoz az árut megfelelő csomagolásba kell csomagolni annak érdekében, hogy elkerülje a sérüléseket, egyúttal tisztának és hiánytalannak kell lennie. Ha a vevő a szerszámot a Boschnak vagy hivatalos szerviznek küldi vissza, a szállítási költségek és a szállítással járó kockázatok a vevőt terhelik.
  5. Az eladó köteles haladéktalanul, legkésőbb azonban három munkanapon belül dönteni a panaszról, vagy arról, hogy a döntéshez szakmai véleményezésre van szükség. A szakértői véleményezés szükségességéről szóló információt e határidő letelte előtt közli a fogyasztóval. Az eladó haladéktalanul, legkésőbb azonban a fogyasztó általi érvényesítéstől számított 30 napon belül - a hiba megszüntetését is beleértve - kezeli a panaszt kivéve, ha írásban hosszabb időtartamról állapodott meg vele. Ezen időtartam leteltével a fogyasztó ugyanolyan jogokkal rendelkezik, mintha lényeges szerződésszegésre került volna sor.
  6. Ha az eladó megtagadja a tárgy hibájának megszüntetését, a fogyasztó ésszerű engedményt kérhet az árból, vagy felmondhatja a szerződést.
 12. Személyes adatok védelme
  1. A Bosch jelentős figyelmet fordít személyes adatinak védelmére, ebből kifolyólag az internetes webáruház adatkezelései az Általános Adatvédelmi Rendeletben (GDPR), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben meghatározottakkal összhangban történnek.
  2. A Robert Bosch Kft. adatkezelésének részleteiről az „Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzat" rendelkezik. A szabályzat mindenkor elérhető az alábbi címen: Adatkezelési tájékoztató
 13. Záró rendelkezések
  1. Az eladó és a vevő közötti minden jogviszonyra a kollíziós jog és az áruk nemzetközi adásvételi szerződéseiről szóló ENSZ-egyezmény (CISG) kizárásával a Magyarország jogszabályai vonatkoznak.
  2. Amennyiben a jelen ÁSZF vagy a felek más közös megállapodásának bármelyik rendelkezése érvénytelen, vagy azzá válik, mindez nem érinti a jelen feltételek tartalmazta egyéb rendelkezések érvényességét. A szerződéses partnerek kötelesek az érvénytelen rendelkezést olyan új rendelkezéssel helyettesíteni, amely a lehető legközelebb áll az eredeti érvénytelen rendelkezés gazdasági hatásához.
  3. Jelen feltételek 2021. 04. 01-jén léptek hatályba.


  Robert Bosch Kft.