Vilkår og betingelser

§ 1 Giltighetsområde

(1) Dessa allmänna affärsbestämmelser gäller i sin lydelse när avtalet ingicks för alla affärer mellan Robert Bosch GmbH (i det följande benämnt Bosch) och kunden.

(2) Avvikande, motsatta eller utökade allmänna affärsbestämmelser hos kunden ingår inte i avtalet, även om Bosch känner till dessa, förutom när deras giltighet uttryckligen och skriftligt godkänts.

§ 2 Beskrivning av tjänst

Boch har en internetsida där kunden erbjuds att köpa de varor som presenteras (reservdelar till elverktyg). Från detta varuerbjudande kan kunden välja reservdelar, som läggs i en varukorg och skickas som beställning till Bosch. Beställning och leverans är i grunden endast möjlig inom Tyskland.

§ 3 Avtalets ingående, leveransvillkor

(1) Boschs Online-Shop erbjuder utan förpliktigande kunden att beställa varor. Detta erbjudande är icke bindande. Tekniska och andra ändringar inom ramen för det som är rimligt förbehålles.

(2) Med sin beställning erbjuder kunden sig att ingå ett bindande avtal. Mottagandet av kundens beställning bekräftas omgående. Bekräftelsen av mottagandet utgör inte en bindande acceptans av beställningen. Bekräftelsen av mottagandet kan dock kombineras med en acceptansförklaring.

(3) Bosch har rätt att acceptera eller avvisa avtalserbjudandet som ingår i beställningen inom tre arbetsdagar från mottagandet hos Bosch. Först med denna acceptans ingås köpeavtalet mellan Bosch och kunden för de beställda varorna.

Bosch har rätt att begränsa beställningen till en normal hushållsmängd.

(4) Avtalet ingås med förbehåll för att leverans inte kan ske helt eller delvis på grund av felaktig eller bristande egen varuförsörjning. Kunden informeras inom 7 arbetsdagar i händelse av att varorna helt eller delvis inte kan levereras. En eventuellt redan gjord betalning återbetalas omgående.

(5) Avtalstexten sparas av Bosch. Kunden kan skriva ut avtalstexten, liksom de lagenliga allmänna affärsvillkoren som hänvisas till.

 

§ 4 Ångerrätt

  1. Om kunden även är konsument har denne ångerrätt. Ångerrättens förutsättningar och rättsliga följder framgår av nedanstående information.

Ångerrättsinformation

Ångerrätt

Du har rätt att utan angivande av skäl säga upp detta avtal inom 14 dagar.

Ångerfristen uppgår till 14 dagar fr.o.m den dag när 1): vid köpeavtal) du eller tredje man (som ej är transportör) har tagit emot varorna. 2): vid avtal om flera varor som du beställt i en enhetlig beställning men som levereras i omgångar) du eller tredje man (som ej är transportör) har tagit emot varorna eller 3): vid avtal om leverans av en vara som levereras i delleveranser eller delar) du eller tredje man (som ej är transportör) tagit emot den sista delleveransen eller den sista delen.

För att kunna utnyttja din ångerrätt måste du informera oss om ditt beslut att säga upp avtalet genom att skicka en entydig förklaring (t.ex. via brev eller e-mail).

 

Robert Bosch AB

Power Tools – After Sales Service

Isafjordsgatan 15

164 26 Kista

E-Mail: bsc@dk.bosch.com

För att skydda din uppsägningsrätt, räcker det med att du innan fristen går ut meddelar oss att du tänker utnyttja din uppsägningsrätt.

Uppsägningens konsekvenser

Om ni säger upp avtalet skall vi omedelbart eller senast inom 14 dagar fr.o.m. den dag ditt meddelande om uppsägning inkom till oss återbetala alla belopp vi erhållit av dig, inklusive leveranskostnader (med undantag för extra kostnader som tillkommit om du valt en annan leveranstyp än den av oss erbjudna, fördelaktigaste standardleveranstypen). Vi kommer att använda den betalningsmetod som du uppgav vid det ursprungliga köpet om inte annat överenskommits. Under inga omständigheter kommer kostnader som uppkommer p.g.a. återbetalningen debiteras dig.

Varorna skall omedelbart eller senast inom 14 dagar skickas eller returneras till oss, räknat fr.o.m. den dag du informerat oss om uppsägningen. Fristen har iakttagits om varan/varorna returneras före 14-dagarsfristens utgång.

Varorna returneras till:

Co/Kuehne + Nagel AB

Att.: Aftersales - webshop

Västra Bravikenvägen 10

SE-602 38 Norrköping

 

E-Mail: bsc@dk.bosch.com

 

§ 5 Ägandeförbehåll

(1) Bosch förbehåller sig äganderättten till varan tills varans pris betalts helt.

(2) Kunden är förpliktigad att behandla varan vårdat intill dess att ägandet har övergått.

(3) Kunden är intill ägandeövergången förpliktigad att omgående meddela Bosch om varan övertagits av tredje person, t.ex. om den tagits i beslag, eller om den har skadats eller förstörts. Kunden måste omgående informera Bosch om varan bytt ägare eller om egen adressändring.

(4) Bosch har rätt att frångå detta avtal och kräva att varan returneras i de fall då kunden inte följt avtalet, särskilt om det gäller för sen betalning eller ouppfyllda krav i styckena 2 och 3 i denna bestämmelse.

§ 6 Betalning

(1) Det angivna priset är bindade. Bosch belastar inte kunden med någon extra kostnad för användandet av fjärrkommunikationsmedel vid beställningen.

(2) Betalningen sker med kreditkort, per autogiro eller mot efterkrav. Vid betalning per autogiro försäkrar kunden att det använda kontot har tillräcklig täckning intill dess att Bosch avbokar betalningen. Om en utbetalning inte kan ske eller autogirot återkallas eller om en kreditkortsindragning sker måste kunden inom 10 dagar från mottagandet av tjänsten betala priset plus eventuella tilläggskostnader. Till dessa kostnader hör bland annat de som uppstår p.g.a. avvisningen av ett betalningsuppdrag eller en kreditkortsindragning eller vid utebliven betalning och retur i samband med efterkrav (postförskott/spedition). Kunden måste betala ränta på 5% över grundräntenivå under tiden.

(3) Kunden har bara rätt till ersättningsprestation om anspråken är rättsligt bekräftade eller erkännes av Bosch. Kunden kan bara hävda rätten att behålla varan om anspråken baseras på ett oförändrat avtalsinnehåll.

§7 Riskövergång

(1) Risken för oberäknelig förlust eller försämring vid försändelsen av den sålda varan övergår på kunden i samband med leveransen av varan.

(2) Varan anses överlämnad även om kunden dröjt med att ta emot den.

§ 8 Garanti

(1) Garantitiden är 2 år efter varuleverans.

(2) Garantin omfattar inte fel som

- orsakas av användning eller annat naturligt slitage;

- påverkat varans skick eller skador efter riskövergången som en följd av osakkunnig behandling, lagring eller uppställning, av åsidosättande av inbyggnads- eller användningsföreskrifter, av överdriven belastning eller påfrestning eller av eftersatt underhåll eller vård;

- påverkat varan eller skadorna genom förhöjt våld eller speciell yttre påverkan som inte förutsätts i köpeavtalet, eller genom användning av varan på annat sätt än som förutsätts i avtalet eller som är brukligt.

(3) Kunden kan välja om en eventuell garantiåtgärd ska ske genom reparation eller ersättningsvara. Bosch har rätt att vägra en vald garantiåtgärd om denna endast är möjlig till förhållandevis alltför hög kostnad och den alternativa garantiåtgärden inte orsakar kunden några större nackdelar.

(4) Om garantiåtgärden slår fel, kan kunden valfritt begära att avtalet antingen sägs upp (uppsägning) eller en anpassad prisreduktion (rabatt).

Vid endast mindre fel har dock kunden ingen uppsägningsrätt.

§ 9 Ansvarsbegränsning

(1) Vid avtalsbrott orsakade av lätt oaktsamhet begränsas Boschs ansvar till de förutsebara, avtalstypiska, omedelbara genomsnittsskadorna. Detta gäller också vid lätt oaktsamma avtalsbrott hos de rättsliga representanterna eller uppdragstagarna till Bosch.

(2) De ovan angivna ansvarsbegränsningarna gäller ej för kundanspråk kopplat till produktansvarslagstiftning. De gäller inte heller kropps-, hälsoskador eller dödsfall hos kunden som Bosch kan belastas för.

(3) I den mån Bosch erbjuder tillgång till andra internetsajter, ansvarar inte Bosch för det främmande innehållet på dessa. Bosch övertar inte något av innehållet där som sitt. Om Bosch får kännedom om rättskränkande innehåll på främmande websidor, kommer Bosch att omedelbart avlägsna alla länkar till dessa på de egna internetsidorna.

(4) Kunden kompenserar Bosch för alla nackdelar som skulle kunna orsakas av tredje part p.g.a. kundens skadliga handlingar - oavsett om de är oavsiktliga eller avsiktliga.

§ 10 Datalagring, dataskydd

(1) Bosch måste ha kundens tillåtelse för att hos sig lagra data om kunden eller om dennes användning och förfrågningar via internettjänsten. För att uppfylla detta krav ska Bosch uttryckligen fråga kunden när uppgifterna lämnas, om dessa får lagras för att kunna skicka kunden information, som kan intressera denne, per e-mail eller post. Kunden kan närsomhelst återta ett sådant medgivande med ett e-mail till Servicezentrum.Elektrowerkzeuge@de.bosch.com.

(2) Utan kundens medgivande lämnar inte Bosch kunddata vidare till tredje part utanför Bosch-företagsgruppen med undantag för försäljningspartners. Försäljningspartners är förpliktigade att uppfylla Boschs dataskyddsbestämmelser.

(3) Bosch vidtar säkerhetsåtgärder för att skydda av Bosch förvaltade kunddata mot manipulation, förlust, förstörelse eller åtkomst för oberättigade personer eller mot oberättigad offentlighet. Boschs säkerhetsåtgärder anpassas ständigt till den tekniska utvecklingen.

§ 11 Slutbestämmelser

(1) Förbundsrepubliken Tysklands lag är tillämplig.

(2) Om kunden inte har någon allmän rättsstatus i Tyskland eller om kundens adress eller vanliga uppehållsort är obekant vid tidpunkten för klagomålet, ska alla konflikter angående avtalet uteslutande behandlas i Stuttgart som företagsadress för Robert Bosch GmbH, Robert-Bosch-Platz 1, 70839 Gerlingen-Schillerhöhe.

(3) Om enstaka bestämmelser i avtalet med kunden, inklusive dessa allmänna affärsbestämmelser, är eller skulle bli utan verkan, så berör detta inte giltigheten hos de övriga bestämmelserna. Den helt eller delvis verkningslösa bestämmelsen ska ersättas av en annan som så nära som möjligt har samma affärsmässiga verkan.

Robert Bosch GmbH, Geschäftsbereich Power Tools, Leinfelden-Echterdingen