Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti Robert Bosch odbytová s.r.o. platné od 1.1.2014

Tieto Všeobecné obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode spoločnosti Bosch, umiestnenom na webovej stránke: http://www.bosch-pt.sk (ďalej len „On-line shop"). Podmienky bližšie upresňujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho.

§ 1 Kontaktné údaje predávajúceho:

Fakturačná adresa:

Názov: Robert Bosch odbytová s.r.o.

Sídlo: Praha 4, Pod Višňovkou čp. 1661/35, PSČ 140 00

IČO: 43872247

Zapísaná: u Mestského súdu v Prahe, oddiel C, vložka 5483

Adresa prevádzky:

Názov: Bosch Service Center PT

Sídlo: K Vápence 1621/16, 692 01 Mikulov

§ 2 Rozsah platnosti

(1) Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP") platia v znení aktuálnom v deň uzatvorenia zmluvy, pre všetky transakcie, ktoré sa pripravia a uskutočnia medzi spoločnosťou Robert Bosch odbytová s.r.o. (ďalej tiež len „spoločnosť Bosch") a kupujúcim cez internetové rozhranie On-line shop.

(2) Obchodné podmienky kupujúceho, ktoré sa od týchto VOP odchyľujú, kolidujú s nimi alebo ich dopĺňajú, sa nestanú súčasťou zmluvy, ani keby o nich spoločnosť Bosch vedela, ibaže by s ich platnosťou výslovne písomne ​​súhlasila.

(3) Tovar a služby, ponúkané spoločnosťou Bosch cez internetové rozhranie On-line shop, sú určené rovnakou mierou spotrebiteľom i podnikateľom, musí však ísť iba o konečných odberateľov. Pre účely týchto VOP je spotrebiteľom každá osoba, ktorá mimo rámec svojej podnikateľskej činnosti alebo mimo rámec samostatného výkonu svojho povolania uzatvára zmluvu so spoločnosťou Bosch alebo s ňou inak jedná. Podnikateľom je ten, kto samostatne vykonáva na vlastný účet a zodpovednosť zárobkovú činnosť živnostenským alebo podobným spôsobom so zámerom robiť tak sústavne za účelom dosiahnutia zisku. Za podnikateľa je považovaná okrem iného na účely ochrany spotrebiteľa tiež každá osoba, ktorá uzatvára zmluvy súvisiace s vlastnou obchodnou, výrobnou alebo podobnou činnosťou či pri samostatnom výkone svojho povolania, prípadne osoba, ktorá koná v mene alebo na účet podnikateľa.

(4) Kupujúci podaním objednávky potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito VOP, a že s nimi výslovne súhlasí, a to v znení platnom a účinnom v momente odoslania objednávky. Kupujúci si je vedomý, že mu kúpou produktov, ktoré sú v obchodnej ponuke spoločnosti Bosch, nevznikajú žiadne práva na používanie registrovaných značiek, obchodných názvov, firemných log, ai spoločnosti Bosch alebo zmluvných partnerov spoločnosti Bosch, ak nie je v konkrétnom prípade zmluvou dohodnuté inak. Kópiu VOP dostane kupujúci ako prílohu potvrdenia objednávky na zadanú emailovú adresu, pričom daňový doklad obsahujúci základné údaje zmluvy dostane kupujúci pri prevzatí tovaru a/alebo služby.

 

§ 3 On-line shop

Spoločnosť Bosch prevádzkuje na svojej webovej stránke: http://www.bosch-pt.sk internetové rozhranie On-line shop (virtuálny obchod), na ktorom ponúka kupujúcim tovar (okrem iného náhradné diely pre elektrické náradie). Z tu prezentovanej ponuky si možno vybrať konkrétny tovar, vložiť ho do virtuálneho nákupného košíka a poslať naň týmto rozhraním spoločnosti Bosch elektronickú objednávku. Objednávky a dodávky je možné realizovať len na území Slovenska.

§ 4 Uzavretie zmluvy, výhrada dodávky, expedovanie, nadviazanie kontaktu

(1) On-line shop spoločnosti Bosch predstavuje nezáväznú ponuku kupujúcemu, aby si tovar objednal. V rámci toho, čo sa dá reálne splniť, zostávajú vyhradené technické a iné zmeny.

(2) K uzavretiu kúpnej zmluvy dôjde kliknutím na odkaz „Vykonať objednávku" a zaslaním potvrdenia o prijatí objednávky zo strany spoločnosti Bosch.

(3) Spoločnosť Bosch je oprávnená obmedziť množstvo objednaného tovaru na počet zvyčajný pre domácnosť.

(4) K dodávke tovaru dôjde v súlade s dohodami dojednanými s kupujúcim. K platnosti dojednania o lehotách a termínoch dodávok tovaru a služieb sa vyžaduje písomná podoba. Ak ich spoločnosť Bosch dopredu neoznačila za záväzné, sú lehoty a termíny dodávok tovaru a služieb nezáväzné. Je prípustné realizovať dodávky po častiach.

(5) K uzavretiu zmluvy dochádza s výhradou, že v prípade, ak nedôjde k správnym alebo riadnym dodávkam pre spoločnosť Bosch, nedôjde k realizácii na tom závislej vlastnej dodávky vôbec alebo len čiastočne. Prípadné už prijaté protiplnenie (kúpna cena) bude bezodkladne refundované.

(6) Kupujúci sa môže s otázkami o svojej objednávke obracať na zákaznícke centrum Bosch Service Center PT:

telefón: 02/48703800

fax: 02/48703800

e-mail: servis.naradia@sk.bosch.com

§ 5 Zrušenie objednávky a odstúpenie od zmluvy

(1) Pri zmluvách uzatvorených dištančným spôsobom (na diaľku) môže spotrebiteľ odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu v lehote 14 dní odo dňa nasledujúceho po dni prevzatia tovaru alebo poslednej časti dodávky tovaru, a to bez ohľadu na spôsob prevzatia tovaru alebo vykonanie platby. Uvedená lehota je určená k tomu, aby sa spotrebiteľ v primeranom rozsahu oboznámil s povahou, vlastnosťami a funkčnosťou tovaru. Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy musí spotrebiteľ o svojom odstúpení od zmluvy informovať spoločnosť Bosch (v odstúpení uvedie svoje meno a priezvisko, adresu a prípadne svoje telefónne a faxové číslo a e-mailovú adresu) formou jednostranného právneho konania (napríklad listom zaslaným prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb, faxom alebo e-mailom).

(2) Odstúpenie od zmluvy spotrebiteľ predávajúcemu odošle alebo odovzdá pred uplynutím príslušnej 14 dennej lehoty. Pre uľahčenie komunikácie je vhodné v odstúpení uviesť dátum nákupu či číslo zmluvy/predajného dokladu, bankové spojenie a zvolený spôsob vrátenia tovaru. Spotrebiteľ môže k odstúpeniu od zmluvy použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý je k dispozícii na webovej stránke spoločnosti Bosch: http://www.bosch-pt.sk. Ak využije spotrebiteľ túto možnosť, obratom mu bude zaslané potvrdenie o prijatí oznámenia o odstúpení od zmluvy.

(3) Spoločnosť Bosch je povinná spotrebiteľovi vrátiť čiastku plne zodpovedajúcu cene tovaru a zaplateným nákladom na jeho dodanie do 14 dní od odstúpenia od zmluvy, a to rovnakým spôsobom, akým platbu od spotrebiteľa prijal. Ak ponúka spoločnosť Bosch v rámci určitého spôsobu dodania tovaru niekoľko možností, je povinná spotrebiteľovi nahradiť najlacnejšiu z nich. Najneskôr v rovnakej lehote je spotrebiteľ povinný spoločnosti Bosch poslať alebo odovzdať zakúpený tovar. Tovar by mal byť vrátený spoločnosti Bosch (nie na dobierku) kompletný, najlepšie v pôvodnom obale, nesmie javiť známky opotrebenia či poškodenia. Náklady na vrátenie tovaru spoločnosti Bosch nesie spotrebiteľ.

 (4) Ak je vrátený tovar poškodený porušením povinností kupujúceho, je spoločnosť Bosch oprávnená voči kupujúcemu uplatniť nárok na náhradu zníženia hodnoty tovaru a započítať ju k vrátenej čiastke.

§ 6 Výhrada vlastníckeho práva

(1) Spoločnosť Bosch si vyhradzuje vlastnícke právo k tovaru až do úplnej úhrady jeho kúpnej ceny.

(2) Kupujúci je až do prechodu vlastníckeho práva na neho povinný sa o dodaný tovar riadne starať. Ak je na tovare, ktorý podlieha výhrade vlastníctva, potrebné vykonávať údržbu alebo prehliadky/inšpekcie, musí ich kupujúci vykonávať včas a na svoje náklady.

(3) Ak je kupujúcim podnikateľský subjekt, je v rámci jeho riadnej prevádzky oprávnený tovar, ktoré je pod výhradou vlastníckeho práva spoločnosti Bosch, ďalej spracovávať alebo ho spájať s inými predmetmi. Na zabezpečenie nárokov, uvedených v odseku (1), získa spoločnosť Bosch spoluvlastnícke právo k výrobkom, ktoré takýmto spracovaním alebo spojením vzniknú, pričom kupujúci toto spoluvlastnícke právo prevádza na spoločnosť Bosch už teraz. Ako vedľajší zmluvný záväzok je kupujúci povinný predmety, podliehajúce spoluvlastníckemu právu spoločnosti Bosch, bezplatne prechovávať. Výška spoluvlastníckeho podielu spoločnosti Bosch zodpovedá pomeru hodnoty, v akom je dodaný tovar (fakturovaná suma vrátane DPH) voči spracovaním alebo spojením vzniknutému predmetu v čase spracovania alebo spojenia tohto tovaru. Kupujúci už teraz postupuje spoločnosti Bosch všetky pohľadávky v plnej výške a všetky vedľajšie práva, ktoré mu vzniknú z ďalšieho predaja tovaru, bez ohľadu na to, či sa tovar ďalej spracovával alebo nie. Tieto postúpené pohľadávky slúžia na zabezpečenie nárokov spoločnosti Bosch podľa odseku (1). Kupujúci je oprávnený postúpené pohľadávky inkasovať. Na požiadanie spoločnosti Bosch je kupujúci povinný spoločnosti Bosch bezodkladne písomne ​​oznámiť, komu tovar vo vlastníctve alebo spoluvlastníctve spoločnosti Bosch predal a aké pohľadávky mu z tohto predaja vznikli, ako aj vystaviť spoločnosti Bosch na vlastné náklady úradne overené listiny o postúpení týchto pohľadávok spoločnosti Bosch.

(4) K inému zaobchádzaniu s predmetmi s výhradou vlastníckeho práva alebo spoluvlastníctva spoločnosti Bosch ani s pohľadávkami, postúpenými spoločnosti Bosch, nie je kupujúci oprávnený. Kupujúci je povinný bezodkladne informovať spoločnosť Bosch, ak budú predmety, ku ktorým má spoločnosť Bosch plné alebo čiastočné vlastnícke právo, vzaté do zástavy/zabavené alebo ak u nich dôjde k inému obmedzeniu práv, alebo ak sa tak stane s postúpenými pohľadávkami. Kupujúci znáša všetky náklady, ktoré budú musieť byť vynaložené na zrušenie prístupu tretích osôb k predmetom s vyhradeným vlastníctvom alebo k zaisťovacím nástrojom spoločnosti Bosch, a k opätovnému obstaraniu týchto predmetov, ak nemôžu byť tretími osobami oprávnene zabrané či inkasované.

(5) Ak presiahne celková hodnota istín, prislúchajúcich a postúpených spoločnosti Bosch, pohľadávky spoločnosti Bosch o viac než 10%, uvoľní spoločnosť Bosch na požiadanie kupujúceho príslušný nadbytočný objem istín podľa vlastného výberu.

 § 7 Ceny a platby

(1) Platia ceny aktuálne v okamihu objednávky s výnimkou zjavnej chyby v písaní alebo v počtoch. Všetky ceny zahŕňajú príslušnú aktuálne platnú daň z pridanej hodnoty podľa zákona. Spoločnosť Bosch neúčtuje kupujúcim za objednanie s využitím diaľkových komunikačných prostriedkov žiadne dodatočné náklady.

(2) Platby sa uskutočňujú elektronicky pomocou údajov kreditnej karty alebo na dobierku. Pri platení kreditnou kartou dochádza k inkasovaniu fakturovanej čiastky v mene českej koruny po odoslaní tovaru kupujúcemu.

(3) Na vyúčtovaní transakcií kreditnej karty je platba špecifikovaná textom „Robert Bosch odbytová s.r.o". Ak sa nepodarí z kreditnej karty platbu inkasovať, zaväzuje sa kupujúci do 10 dní po prijatí objednaného plnenia cenu vrátane prípadných ďalších nákladov uhradiť. K týmto ďalším nákladom patria okrem iného náklady vzniknuté z dôvodu nevydareného inkasovania fakturovanej čiastky z kreditnej karty alebo náklady vrátenia dodávky tovaru pri zvolenej platbe na dobierku, ktorá však nebola na mieste uhradená.

(4) Ak je kupujúci s platbou v omeškaní, je spoločnosť Bosch oprávnená si nárokovať náhradu škody vzniknutej omeškaním (napr. formou úrokov z omeškania, poplatkov za upomienky, inkasných poplatkov), ako aj požadovať u všetkých splatných a nesporných pohľadávok z daného obchodného styku ich okamžitú úhradu v hotovosti.

(5) Kupujúci má právo započítať svoje záväzky voči pohľadávkam/protinárokom na spoločnosť Bosch len vtedy, ak sú tieto jeho pohľadávky právoplatne prisúdené súdom alebo ak ich spoločnosť Bosch písomne ​​uznala.

§ 8 Náklady prepravy

Pri objednávke je potrebné bez ohľadu na hodnotu objednaného tovaru počítať s úhradou samostatne vykazovaného paušálneho príspevku na náklady prepravy objednaného tovaru. Tento paušálny príspevok na náklady prepravy a prípadné príplatky, ako je poplatok za dodávku na dobierku alebo špeciálne zasielateľské náklady u neštandardných/neskladných druhov tovaru, sú uvedené na stránke s ponukou príslušného tovaru. Ak má dôjsť k zaslaniu objednaného tovaru prostredníctvom viacerých čiastkových dodávok, čo si spoločnosť Bosch vyhradzuje, bude paušálny príspevok na náklady prepravy vyúčtovaný kupujúcemu iba raz, okrem prípadov, keď kupujúci na čiastkových dodávkach trvá.

§ 9 Práva a povinností z chybného plnenia

(1) Ak má prevzatý tovar nedostatky (napr. nemá dojednané alebo oprávnene očakávané vlastnosti, nehodí sa k obvyklému alebo dojednanému účelu, nie je kompletný, nezodpovedá jeho množstvu, miere, hmotnosti, alebo kvalita nezodpovedá iným zákonným alebo zmluvným parametrom), jedná sa o chyby tovaru, za ktoré zodpovedá predávajúci.

(2) Kupujúci môže u predávajúceho uplatniť právo z chyby tovaru v záručnej lehote. Nároky z chýb tovaru sa riadia všeobecne platnými právnymi predpismi a záručnými podmienkami spoločnosti Bosch, ktoré sú k dispozícii na webovej stránke spoločnosti Bosch: http://www.bosch-pt.sk.

(3) Spoločnosť Bosch nie je povinná nároku kupujúceho vyhovieť, ak preukáže, že kupujúci pred prevzatím o chybe tovaru vedel alebo ju sám spôsobil.

(4) Pri použitom tovare nezodpovedá spoločnosť Bosch za chyby zodpovedajúce miere doterajšieho používania alebo opotrebovania. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu predávajúci nezodpovedá za chybu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.

§ 10 Zákonné práva z chýb

(1) Spoločnosť Bosch zodpovedá za chyby vzniknuté po prevzatí tovaru v záručnej dobe alebo v dobe použiteľnosti uvedenej v reklame, na obale tovaru alebo v pripojenom návode. V tejto lehote môže kupujúci uplatniť reklamáciu a podľa svojej voľby požadovať u chyby, ktorá znamená podstatné porušenie zmluvy (bez ohľadu na to, či ide o chybu odstrániteľnú alebo neodstrániteľnú):

• odstránenie chyby dodaním novej veci bez chyby alebo dodaním chýbajúcej veci;

• bezplatné odstránenie chyby opravou;

• primeranú zľavu z kúpnej ceny; alebo

• vrátenie kúpnej ceny na základe odstúpenia od zmluvy.

(2) Podstatné je také porušenie zmluvy, o ktorom strana porušujúca zmluvu už pri uzavretí zmluvy vedela alebo mala vedieť, že by druhá strana zmluvu neuzavrela, ak by toto porušenie predvídala.

(3) U chyby, ktorá znamená nepodstatné porušenie zmluvy (bez ohľadu na to, či ide o chybu odstrániteľnú alebo neodstrániteľnú), má kupujúci nárok na odstránenie chyby alebo primeranú zľavu z kúpnej ceny.

(4) Ak sa vyskytla odstrániteľná chyba po oprave opakovane (tretia reklamácia pre rovnakú poruchu alebo štvrtá pre odlišné poruchy) alebo má tovar väčší počet chýb (najmenej tri chyby súčasne), môže kupujúci uplatniť právo na zľavu z kúpnej ceny, výmenu tovaru alebo odstúpiť od zmluvy.

(5) Predávajúci nezodpovedá za chyby vzniknuté v dôsledku bežného opotrebovania alebo nedodržania návodu na použitie.

§ 11 Vybavenie reklamácie

 (1) Kupujúci je povinný uplatniť reklamáciu u spoločnosti Bosch alebo u osoby určenej k oprave bez zbytočného odkladu od zistenia nedostatku. Ak tak urobí písomne ​​alebo elektronicky, mal by uviesť svoje kontaktné údaje, popis poruchy a požiadavku na spôsob vybavenia reklamácie.  

(2) Kupujúci je povinný oznámiť predávajúcemu, aké právo si zvolil pri oznámení chyby, alebo bez zbytočného odkladu po oznámení chyby. Zmena voľby bez súhlasu predávajúceho je možná len vtedy, ak žiadal kupujúci opravu chyby, ktorá sa ukáže byť neodstrániteľná.

(3) Ak nezvolí kupujúci svoje právo z podstatného porušenia zmluvy včas, má práva ako pri nepodstatnom porušení zmluvy.

(4) Kupujúci je povinný preukázať nákup tovaru (najlepšie dokladom o kúpe). Lehota na vybavenie reklamácie plynie od odovzdania/doručenia tovaru predávajúcemu alebo na miesto určené k oprave. Tovar by mal byť pri preprave zabalený vo vhodnom obale, aby nedošlo k jeho poškodeniu, mal by byť čistý a kompletný. Pokiaľ kupujúci odosiela náradie spoločnosti Bosch alebo autorizovanému servisu, náklady na prepravu a riziko prepravy znáša kupujúci.

(5) Predávajúci je povinný bezodkladne, najneskôr do troch pracovných dní, rozhodnúť o reklamácii, prípadne o tom, že je k rozhodnutiu potrebné odborné posúdenie. Informáciu o potrebe odborného posúdenia spotrebiteľovi v tejto lehote oznámi. Reklamáciu, vrátane odstránenia chyby, predávajúci vybaví bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní od jej uplatnenia spotrebiteľom, ak sa s ním písomne ​​nedohodol na dlhšej lehote. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ rovnaké práva, ako by sa jednalo o podstatné porušenie zmluvy.

 (6) Ak predávajúci odmietne odstrániť chybu veci, môže spotrebiteľ požadovať primeranú zľavu z ceny alebo odstúpiť od zmluvy.

§ 12 Ochrana osobných údajov

(1) Kupujúci súhlasí s tým, aby poskytnuté osobné údaje boli predávajúcim spracovávané a uchovávané v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov (č. 101/2000 Z. z.) za účelom plnenia predmetu zmluvy. Kupujúci má právo byť informovaný, aké údaje o ňom predávajúci eviduje, a je oprávnený tieto údaje meniť, prípadne písomne ​​vysloviť nesúhlas s ich spracovávaním. Dohľad nad ochranou osobných údajov vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov.

(2) Kupujúci môže predávajúcemu oznámiť, že chce ukončiť zasielanie obchodných oznámení, a to na elektronickú adresu získanú v súvislosti s plnením zmluvy, bez toho aby mu tým vznikli akékoľvek náklady.

§ 13 Záverečné ustanovenia

(1) Všetky právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim podliehajú právnym predpisov Českej republiky s vylúčením kolízneho práva a Dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru (CISG).

(2) Vzájomné spory medzi predávajúcim a kupujúcim riešia miestne súdy Českej republiky, ktorých miestna príslušnosť bude vždy určená miestom sídla predávajúceho.

(3) Ak je niektoré konkrétne ustanovenie týchto VOP a ďalších prijatých dojednaní neúčinné alebo sa takým stane, nebude tým dotknutá platnosť zvyšných ustanovení týchto podmienok. Zmluvní partneri sú povinní nahradiť neúčinné ustanovenie takým novým ustanovením, ktoré sa čo najviac priblíži ekonomickému vplyvu pôvodného neúčinného ustanovenia.

 

Robert Bosch odbytová s.r.o